Viering HA - voor het eerst in een kring

Op 17 november zullen we voor het eerst avondmaal vieren in een kring. Zoals het meestal gaat met veranderingen: er zijn mensen die het prachtig vinden en er zijn mensen die bedenkingen hebben. De afgelopen weken hebben we uiteenlopende reacties gehad en daar zijn we blij mee. Dat is een teken dat het leeft. We zoeken immers naar de manier waarop we in onze situatie het beste recht kunnen doen aan de opdracht van Here Jezus: ‘Doe dit om Mij te gedenken.’ Als proef gaan we het nu in een kring doen. Ook daarna zijn reacties welkom; in de evaluatie zullen we alles meenemen. Wat uiteraard niet wil zeggen dat we aan ieders wensen kunnen voldoen.
Voor deze eerste keer is het volgende van wezenlijk belang. We hebben ervoor gekozen om dit als proef te doen. Als je bedenkingen hebt, probeer die voor de viering zelf opzij te zetten. Ze zouden de beleving in de weg kunnen staan. Kijk niet naar wat je mist, maar wees alert op wat je ontvangt, in de tekenen van brood en wijn, in het vieren met elkaar. Pas als je jezelf openstelt voor deze nieuwe manier van vieren, kun je achteraf goed evalueren.
Iets wat nieuw is, moet wennen. Daarom hieronder een beschrijving van de gang van zaken. Wilt u die (net voor) de dienst goed doorlezen? Dat helpt om alles in goede orde te laten verlopen.

De tafel die altijd voor in de kerk staat, vormt het middelpunt. Hierop worden de grote kan en bekers geplaatst, en de schalen met brood en de dienbladen met de kleine bekertjes. De collectebusjes krijgen een plekje op de hoeken van de tafel. Ook staat er een collectebusje bij de hoek van de kerkenraadsbanken.
Na de nodiging kunnen de mensen die moeilijk of niet lang kunnen staan, gaan zitten op de voorste banken. Maximaal vier banken kunnen hiervoor gebruikt worden. De andere mensen sluiten zich daar staande bij aan. Om genoeg plaats te hebben voor iedereen, wordt de kring om de kerkenraadsbanken heen gevormd. De hele kring bestaat dus uit zittende en staande mensen.
Na openingswoorden en gebed gaan drie diakenen rond met een schaal brood waarvan ieder een stukje kan afnemen en dat in de hand houdt. De drie diakenen beginnen op verschillende plaatsen in de kring, zodat ze elk ongeveer een derde van de kring het brood kunnen aanreiken.
Vervolgens breekt de dominee het brood symbolisch en spreekt de instellingswoorden van Jezus. Daarna kan ieder het stukje brood opeten.
Nu leest de dominee een paar verzen uit de Bijbel en kan daar een paar woorden van uitleg aan toevoegen. Voorheen werd de bijbellezing na het rondgaan van de beker gedaan. We kiezen ervoor bij de viering in de kring dit tussen brood en beker in te doen, juist om de dubbelheid in de viering van het avondmaal te kunnen benoemen. Dit sluit aan bij de viering van Pesach, waarbij Jezus het avondmaal heeft ingesteld. Het brood was ‘het brood der ellende’ waarbij de Israëlieten terugdachten aan de sla-vernij in Egypte. De beker was ‘de beker der lofprijzing’ waarbij de vreugde doorbrak om de bevrijding uit de slavernij. Zo kunnen wij bij het brood stil worden voor God en de ernst van Jezus’ lijden en sterven tot ons door laten dringen, om vervolgens bij de beker te komen tot de vreugde om de redding die we van Hem ontvangen.
Vervolgens gaan de drie diakenen rond met de dienbladen met kleine bekertjes, zodat ieder hier een klein bekertje vanaf kan nemen.
Daarna schenkt de dominee symbolisch de vrucht van de wijnstok in een grote beker en spreekt de in-stellingswoorden van Jezus. Hierna kan ieder zijn of haar eigen bekertje leeg drinken. De diakenen gaan opnieuw langs om de bekertjes op te halen.
Daarna zingen we een lied.
We sluiten de viering af met het gezamenlijk bidden van het Onzevader en de vredegroet.
De vredegroet vindt haar oorsprong in de groet van Jezus als Hij verschijnt aan zijn leerlingen: ‘Ik wens jullie vrede’ (Joh. 20:19,26) Door kruis en opstanding komt zijn vrede naar ons toe. Daarom mogen we elkaar bij het weggaan de hand geven en de vrede van Christus toewensen.
Om praktische redenen geven we niet iedereen de hand, maar beperken we ons tot de mensen die naast ons staan of zitten.
Onze gaven kunnen we geven in de collectebusjes. Dit kan zowel aan het begin als aan het einde van de viering.

Naar het overzicht