Diaconie

Het werk van de diakenen (diaconaat)
Het uitgangspunt voor de diakenen is om de gemeenteleden zo toe te rusten dat zij zich verantwoordelijk weten voor de maatschappelijke nood van haar leden in de gemeente, in ons dorp, en voor de nood verder in de wereld (landelijk/werelddiaconaat). Daarnaast wil zij behulpzaam zijn daar waar materiële of sociale nood is.

BANKREKENING
NL21RABO0373710704
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Zwartsluis

RSIN
824.111.497

COLLEGE VAN DIAKENEN

Naam Functie Telefoon e-mail
  secretaris   diaconie@hervormdzwartsluis.nl
Dhr. A.A. Postma penningmeester 06-50203525 penningmeesterdiaconie@hervormdzwartsluis.nl
Dhr. W.J. van Dalfsen voorzitter 038-3866535 info@boerderijebenhaezer.nl
Mevr. J.S. van Leusen-Lekkerkerker   06-30203620 Leusenvandiana@gmail.com