Online kerkdienst en viering avondmaal op Goede vrijdag

Goede vrijdag - viering avondmaal
Uiteraard is de dienst op Goede vrijdag ook een online kerkdienst. Hoe doen we het dan met de viering van het avondmaal, juist op deze dag zo indrukwekkend? We willen ons hierin aansluiten bij de richtlijnen die het moderamen van de Protestantse Kerk heeft gegeven. Daarin lezen we onder andere het volgende:

‘Onderweg naar Pasen gedenken we het lijden en sterven van Jezus. We volgen Hem op zijn lijdensweg. We doen dit door het lezen van het Evangelie en brood en wijn te delen. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag of op de Paasmorgen viert de gemeente van Christus het Heilig Avondmaal. In deze maaltijd van de Heer gedenken wij de dood en opstanding van Christus bij brood en wijn en vieren we zijn verbon-denheid met ons en onze verbondenheid met Hem en met elkaar. We ontvangen zijn genadebrood. De viering van het Avondmaal kan op deze dagen niet gemist worden. Hoe zouden we dit in tijden van corona, zeker ook in de Stille Week, toch kunnen vieren?
Als landelijke kerk zien wij mogelijkheden om in deze bijzondere tijd het Avondmaal te vieren. In het kerkgebouw kunt u met een klein gezelschap van bijvoorbeeld drie mensen het Avondmaal vieren. De gemeenteleden thuis vieren online de dienst mee. Concreet door na de woordverkondiging mee te bidden met de voorganger als deze bidt om de Geest over de gaven van brood en wijn. In dit gebed wordt de levende Heer gevraagd zelf aanwezig te zijn in de tekenen van brood en wijn. Ziende op de tekenen van brood en wijn vieren wij de gemeenschap met de gekruisigde en opgestane Heer en de verbondenheid met elkaar. Het is goed om ook thuis van te voren brood en wijn als zichtbare tekens van het lichaam en bloed van Christus klaar te zetten. U kunt brood en wijn ook daadwerkelijk nuttigen, wanneer de verbondenheid met Christus daardoor voor u reëler wordt.’

Dit zullen wij dus ook doen: in de kerk zelf wordt het avondmaal gevierd door de aanwezige kerkenraadsleden. Daarbij zullen we anderhalve meter afstand bewaren. Als u wilt, kunt u thuis meevieren door van tevoren brood en wijn/druivensap klaar te zetten en dat tot u te nemen op het moment dat dit in de kerk ook gebeurt. Natuurlijk kunt u ook in gedachten meevieren.
Dit is een noodoplossing. Avondmaal vieren doe je als gemeente. Je bent samen verbonden met Jezus, de gekruisigde en opgestane Heer. De verbondenheid met elkaar is dus ook van wezenlijk belang en daarom zouden we het liefst bij elkaar zijn. Maar de situatie maakt het noodzakelijk om het deze keer zo te doen. En dan zijn we toch ook dankbaar dat dit kan. En we zijn ervan overtuigd dat Jezus door zijn Geest bij ons is, in het kerkgebouw, bij u thuis, of waar u ook meeluistert.

Naar het overzicht