Nieuwe opzet catechisatie

Graag willen we u even bijpraten over de ontwikkelingen rondom de catechisatie. De afgelopen maanden hebben we met verschillende groepen overleg gehad en nagedacht over een nieuwe invulling van de catechisatie. Dat overleg begon tussen jeugdouderlingen en dominee, is vervolgens uitgebreid naar ouderlingen en kerkenraad, en onlangs zijn we bij elkaar geweest met een aantal betrokken gemeenteleden en medewerkers.
We zien in de gemeente verschillende vormen van jeugdwerk die in veel opzichten goed functioneren, dankzij de enthousiaste inzet van jeugdouderlingen en vrijwilligers. Veel jongeren komen hierdoor in aanraking met het evangelie van de Here Jezus en worden toegerust voor het leven in het geloof.
Tegelijkertijd zien we dat het aantal jongeren dat we bereiken beperkt is, en dat velen op betrekkelijk jonge leeftijd uit het zicht verdwijnen.
We kunnen niet alles tegelijk; daarom hebben we in ons overleg een speerpunt gekozen. Dat is de catechisatie geworden. Daarbij staan twee doelstellingen ons voor ogen:
- Graag willen we meer jongeren bereiken via de catechisatie.
- Graag willen we de onderlinge band tussen jongeren versterken zodat ze ook elkaar vasthouden.

Om te beginnen hebben de jeugdouderlingen, samen met enkele ouderlingen en vrijwilligers, alle ouders met kinderen van 10-16 jaar in de gemeente bezocht. Deze persoonlijke aandacht werd door vrijwel iedereen hoog gewaardeerd. Ons laatste overleg is hieruit voortgekomen.

Wat zijn nu onze plannen? In het nieuwe seizoen willen we graag catechisatie geven in groepjes van maximaal zes jongeren, onder leiding van twee mentoren, het liefst bij iemand thuis of anders in het jeugdhonk. De mentoren zijn gemeenteleden die daarbij begeleid en toegerust worden door de dominee en de jeugdouderlingen.
Een groot accent ligt hierbij op persoonlijke aandacht en relatievorming. Als mentoren en jongeren samen optrekken in het geloof, zal er een band van onderling vertrouwen ontstaan. Deze vertrouwensband helpt mee om jongeren te bewaren bij het geloof en bij de kerk.
We willen werken aan de hand van een bepaalde methode; daar zijn we nu naar op zoek. Bovendien willen we graag het onderwerp van de catechisatie van 12-16 jaar afstemmen op het programma van de jeugdkerk.
Mede omdat we merken dat jongeren in het voortgezet onderwijs al snel veel te doen hebben en daardoor de catechisatie onder druk komt te staan, beginnen met de leeftijd van groep 7. Jongeren/kinderen van deze leeftijd vinden het vaak ook gewoon leuk om dingen vanuit de Bijbel te leren.
We willen de catechisatie één keer in de twee weken aanbieden. Tegelijkertijd willen we wat meer tijd nemen voor een bijeenkomst en langer doorgaan in het seizoen (tot eind april), juist om de groepsvorming te stimuleren.
Het woord ‘catechisatie’ klinkt voor jongeren vaak ‘ouderwets’ of ‘stoffig’. Daarom willen we dit woord graag vervangen, terwijl de inhoud uiteraard blijft: het onderwijs over het geloof aan de jongeren van de gemeente. Wie heeft een mooi idee voor een andere naam? Wij horen het graag.

Ondertussen hebben we vier of vijf mensen bereid gevonden om mentor te worden. We weten nog niet precies hoeveel we er nodig hebben, maar dit is in ieder geval nog niet genoeg. Wilt u meedoen? Hebt u interesse? Weet u iemand anders? Meld het ons. We stellen het op prijs als u meedenkt en meebidt. Het gaat om onze jongeren. Zij zijn zo kostbaar en als gemeente willen we hun graag het allerbelangrijkste in het leven meegeven.

Naar het overzicht