Kerk gaat weer open: u wordt van harte uitgenodigd!


Voorwoord
Het coronavirus heeft in onze maatschappij heel wat te weeg gebracht. De opgelegde maatregelen zijn ook de kerken niet voorbijgegaan. Gelukkig konden wij elke zondag via de techniek met elkaar verbonden zijn. Dankbaar en blij zijn wij dat daar nu op bescheiden wijze een eind aan komt.

U kunt het onderstaande bericht hier downloaden als pdf bestand.

Voorschriften en regelgeving
Met het versoepelen van de regels zijn er wel spelregels opgesteld om de gang van zaken ordelijk te laten verlopen. Kerkgenootschappen hebben een protocol opgesteld dat de naam ‘gebruiksplan’ heeft meegekregen. Hierin staan de standaardregels en formuleringen.
Het ‘gebruiksplan’ moet naar de eigenheid van de gemeente worden toe geschreven.

Toepassing regelgeving
Het moderamen van onze kerk heeft een commissie samengesteld bestaande uit mevr. Jeanette Bruintjes, diaken, dhr. Teun Elken, ouderling-kerkrentmeester en dhr. Egbert Knoeff, voorzitter kerkenraad. Zij hebben het ‘gebruiksplan’ aangepast voor onze gemeente. In dit ‘gebruiksplan’ wordt precies omschreven hoe te handelen bij binnenkomst van de kerk, in de kerk en bij het verlaten van de kerk.

Invulling van de regelgeving m.b.t. de kerkdienst op zondag
Wij gaan twee ingangen gebruiken en wel de gebruikelijke ingang onder de toren en de ingang voor het oude gemeentehuis. Voor de kerk dient u 1.5 m. afstand te houden. Coördinatoren met een rood hesje zullen u daarom vriendelijk vragen deze afstand in acht te nemen. Zij geven u een teken wanneer u naar binnen kunt gaan. Daar zal dan een kort gesprek plaatsvinden over uw gezondheid en uw naam zal worden aangekruist. Dit is verplicht. Het geeft de GGD bij een uitbraak een handvat zodat zij kunnen zien met wie u in de kerk aanwezig was. Daarna kunt u uw handen desinfecteren. Vervolgens wordt u door een andere coördinator naar de plaats in de kerk begeleid. Dit kan een andere plaats zijn dan u gewend bent.
Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend de aanwijzingen op te volgen. Op de banken in de kerk is de 1.5 m. afstand aangegeven. Gezinnen en echtparen mogen bij elkaar zitten. Het zal even wennen zijn maar met uw medewerking gaat het zeker lukken.
Na binnenkomst van de kerkenraad, 2 ouderlingen, 1 diaken, 1 ouderling kerkrentmeester en de predikant wordt de liturgie gevolgd zoals u gewent bent.
Er mag nog NIET gezongen worden. De liederen worden zichtbaar en hoorbaar via de schermen getoond zoals u gewend bent bij het uitzenden van de digitale diensten.
Iedereen kan de verbondenheid en betrokkenheid tot uitdrukking brengen door mee te neuriën. Na afloop van de dienst krijgt u een teken van de coördinator wanneer u de kerk kunt verlaten. Bij de uitgang staan collecteschalen waarop u uw gaven kunt deponeren of thuis via GIVT.
Kinderkerk en kindercrèche
Er is nog geen kinderkerk en kinderopvang. De commissie heeft besloten om in de tweede helft augustus, wanneer de scholen ook weer beginnen, hierop terug te komen.

Indeling gemeenteleden per dienst
Gezien het aantal gemeenteleden binnen de Hervormde gemeente en de toegestane 100 personen per dienst, is er besloten om op alfabetische volgorde u uit te nodigen.

Zondag 5 juli worden alle gemeenteleden uitgenodigd waarvan de achternaam begint met de letter A, B, C of D.

Zondag 12 juli gemeenteleden E t/m Kisjes

Zondag 19 juli gemeenteleden Klaver t/m P

Zondag 26 juli gemeenteleden R t/m Z.

Zondag 2 augustus gemeenteleden A t/m D

Zondag 9 augustus gemeenteleden E t/m Kisjes

Zondag 16 augustus gemeenteleden Klaver t/m P

Zondag 23 augustus gemeenteleden R t/m Z.

Zondag 30 augustus gemeenteleden A t/m D.

Worden er wijzigingen aangekondigd van RIVM/PKN zijde dan zullen wij daarop anticiperen en u daarvan vroegtijdig op de hoogte stellen.

Coördinatoren
Om alles in goede banen te leiden zijn wij, verdeeld over de beide ingangen, in totaal acht coördinatoren per zondag nodig.
Wie wil ons zondagsmorgens helpen als coördinator? U kunt zich opgeven bij de scriba. Aan de hand van de aanmeldingen zal er een schema gemaakt worden.

Kerkenraad
De kerkenraad hoopt u met bovenstaande voldoende informatie te hebben verstrekt. Bent u gezond, weet dan dat u ongeacht uw leeftijd, van harte welkom bent. Samenkomen in de eredienst. Dit tot eer van onze hemelse Vader.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen of mailen met de scriba of met de voorzitter van de kerkenraad. Wij ontmoeten en begroeten u graag.

Namens de kerkenraad
dhr. Egbert Knoeff, voorzitter. Tel.nr. 3867131. Mailadres e.a.knoeff@kpnmail.nl
mevr. Alie Kisjes-Everts, scriba. Tel.nr. 3866221 scribaat@hervormdzwartsluis.nl

Naar het overzicht