Gebruik van het Nieuwe Lied Boek (NLB)

De afgelopen maanden hebben we in de erediensten liederen gezongen uit het NLB.
Soms met een bekende melodie, een andere keer een beetje of helemaal onbekend.
Vooraf is door onze predikant via de kerkbode informatie over de te zingen liederen verstrekt.
Aan het begin van dit jaar is afgesproken dat we de eerste 4 maanden als een gewenning zouden gaan gebruiken.
De commissie NLB en de organisten zijn onlangs bij elkaar geweest om de ervaringen te delen.
Met blijdschap en dankbaarheid mochten we vaststellen dat het tot tevredenheid is verlopen en dat deze periode voldoende garantie biedt om verder te gaan.
Uiteraard is er ook overleg geweest met de Kerkrentmeesters aangaande de techniek en de personele bezetting.
Van deze zijde is aangegeven dat er nog een paar maanden nodig is om de techniek in alle facetten onder de knie te krijgen om daarna voor de volle 100% dienstbaar te zijn.

De Kerkenraad heeft - gehoord de positieve geluiden en voorstellen van de commissie - in de aprilvergadering besloten om met het NLB verder te gaan.
Zij denkt dan aan het volgende tijdpad:

Tijdpad:
a. Met ingang van mei 2018 worden er standaard 2 liederen in de liturgie voor de erediensten opgenomen en via de schermen gepresenteerd.
b. In september 2018 zal het NLB officieel gebruikt gaan worden en zal er in een dienst aandacht aan geschonken worden.
c. Vanaf die tijd zullen alle liederen uit het NLB op de schermen
geplaatst worden.
Wij realiseren ons dat er ook gemeenteleden zijn die graag uit een boek willen blijven zingen. Wij begrijpen dat en daarom hebben we in overleg met de heer Schaart afgesproken dat er gedurende een paar zondagen voor in de kerk intekenlijsten zullen liggen voor één of meer NLB-en. Tevens liggen daar zichtexemplaren met voordeelprijs.
Als u het Liedboek koopt, kunt u er ook thuis in bladeren en er zo vertrouwd mee raken.
Bovendien kunt u gebruik maken van de gebeden, gedichten en andere teksten die u inspireren.


Inhoudelijke toelichting:
Bij de opzet van het NLB in 2014 was het de bedoeling om naast de zondagse eredienst een breder gebruik te realiseren.
Daarbij ging men uit van vier 'leefkringen' , te weten:

a. De eredienst op zon- en feestdagen.
b. Overige gemeentevieringen en - bijeenkomsten.
c. Pastoraat.
d. Persoonlijk gebruik thuis.

Acht redactionele werkgroepen hebben een toegewezen aandachtsgebied in kaart gebracht en voorstellen gedaan aan de redactie, te weten :

psalmen, revisie gezangen van het huidige Liedboek, nieuwe Nederlandse liederen, nieuwe buitenlandse liederen, kinder- en jeugdliederen, liturgische gezangen, overige zangvormen en de selectie van gebeden, gedichten en meditatieve teksten.

Op grond van adviezen van genoemde werkgroepen heeft de redactie er voor gezorgd dat er een evenwichtig Liedboek aangeboden is waar een balans is gevonden tussen de verschillende rubrieken.

Indeling:
Het Liedboek opent met de Psalmen, soms met aanvullende liederen die ook gedicht zijn vanuit die psalm ( zie bv. Ps 23 a t/m g )
Na de psalmen volgen de Cantica : dat zijn bewerkingen van diverse bijbelse lofzangen.
In de rubriek Bijbelse vertelliederen staan liederen die niet elders ondergebracht konden worden.
Vervolgens volgen er rubrieken die gerelateerd zijn aan de parameter : 'Tijd'
Zo zijn er : Getijden van de dag met liederen en gebeden voor de morgen en de avond, maar ook voor de maaltijd. Daarnaast bevat deze rubriek vormen voor gebedsdiensten in kerk of huis.
Daarna volgt De eerste dag met materiaal voor verschillende momenten van de zondagsliturgie.
De volgende rubriek is Getijden van het jaar met liederen voor verschillende liturgische tijden, feest- en gedenkdagen.
De grootste tijdkring is onze levensweg.
In de rubriek Leven staan liederen voor alle leeftijden, geloofservaringen en -vragen : zoals dankbaarheid en twijfel, aanbidding en vertrouwen, roeping en verzoening enz.
Tot slot is er de rubriek Samen Leven met materiaal rond de verhouding van de mens tot de schepping, liederen over kerk, gerechtigheid en vrede.

Het nieuwe Liedboek geeft een beeld van de huidige verscheidenheid, van de veelkleurige liturgische praktijk in de kerken.
Het mag een uitdaging zijn dit NLB te gaan gebruiken.
Bovendien is het een sierraad in uw huis met de vele mogelijkheden die dit NLB u geeft.

Laatste opmerking:
Naast de 150 psalmen zijn er van de 491 gezangen uit het huidige Liedboek 262 over genomen in het nieuwe Liedboek. Dat is 53 %. Samen met de psalmen en gezangen is dat 64 % , bijna 2/3 dus.
We kunnen nu veel nieuwe liederen leren.
Veel vindt u terug, hertaald of opnieuw getoonzet. Veel ook niet.
B.v. 'Vaste rots van mijn behoud' stond niet meer in LB 1973, nu wel hertaald met de woorden : 'Rots waaruit het leven welt ( lied 911).En zo gaat het op veel plaatsen verder.

Achter in het Liedboek vindt u op blz. 1605 e.v.v. een totaal overzicht.
Wij hopen u zo een beetje wegwijs gemaakt te hebben in het nieuwe Liedboek dat wij in onze gemeente gaan gebruiken.

Met dank aan de commissie die richting en stuur gegeven heeft aan dit proces, hoopt de kerkenraad dat dit Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk een inspirerende bijdrage mag geven aan onze gemeente.

Voor alle duidelijkheid: wij blijven ons huidige Liedboek gebruiken tot het moment dat we overstappen naar ons Nieuwe Liedboek in september.
Zodra de datum bekend is hoort u van ons. Wij houden u op de hoogte.

namens de kerkenraad,
E.A.Knoeff

Intekenlijsten voor het Nieuwe Liedboek
In overleg met de familie Schaart is afgesproken dat de verschillende exemplaren van het NLB zondag 29 april, zondag 6 mei , Hemelvaartsdag 10 mei en zondag 13 mei in de kerk ter inzage liggen.
Daar liggen ook de lijsten voor uw bestelling.
Wij zijn dankbaar dat wij u iets moois mogen aanbieden tegen een aantrekkelijke prijs.

De kerkenraad.

Naar het overzicht